OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pana Karla Maňasky

s místem podnikání Brno, Anenská 37/20, PSČ 602 00

IČ: 886 39 011

E-mail: kmposilovacilavice@seznam.cz 

 Tel: +420 731 279 046

Web: www.km-posilovaci-lavice.com

Článek 1

Úvodní ustanovení - Předmět úpravy - Předmět plnění

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží (dále rovněž jako "Předmět úpravy") panem Karlem Maňaskou, s místem podnikání Brno, Anenská 37/20, PSČ 602 00, IČ: 88639011, na straně jedné (dále rovněž jako "dodavatel") a odběratelem na straně druhé. Odběratelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba (dále rovněž jako "odběratel"), kterou je podnikatel ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále rovněž jako "odběratel - podnikatel") nebo spotřebitel ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (dále rovněž jako "odběratel - spotřebitel"). Dodavatel a odběratel dále rovněž jako "smluvní strany".

2. Nedílnou součástí každé smlouvy, kterou v mezích Předmětu úpravy uzavírá dodavatel v rámci výkonu podnikání s odběratelem (dále rovněž jako "Smlouva"), jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky dodavatele (dále rovněž jako "Všeobecné obchodní podmínky"). Neobsahuje-li Smlouva v konkrétním případě odlišné ustanovení, použití jakýchkoli všeobecných podmínek odběratele či jiných všeobecných obchodních podmínek je vyloučeno. Součástí Smlouvy jsou rovněž písemné oboustranně akceptované právní úkony (upřesnění předmětu dodávek, místa dodávek apod.) v podobě písemné či elektronické komunikace smluvních stran jakož i přílohy, které mají dle vůle smluvních stran ke Smlouvě jako její nedílná součást náležet.

3. Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka výrobků - posilovacích lavic, stojanů na činky, samostatných čalouněných desek, kovových konstrukcí, kovodělných výrobků, a dalšího zboží (dále rovněž jako "zboží") závazně sjednaná mezi dodavatelem a odběratelem ve Smlouvě.

Článek 2

Uzavření Smlouvy

1. Veškeré neadresné nabídky dodavatele, včetně nabídek dodavatele umístěných v elektronickém obchodu na webové stránce www.km-posilovaci-lavice.com, se považují za orientační a nezávazné; jakákoli adresná nabídka se stane orientační a nezávaznou rovněž uplynutím doby určené k přijetí, která - nebude-li stanoveno v konkrétním případě jinak - činí 1 měsíc ode dne doručení nabídky odběrateli (resp. zájemci o odběr zboží). Nestanoví-li nabídka v konkrétním případě jinak, lze ji kdykoli odvolat či jinak prohlásit za neúčinnou.

2. Jednotlivá Smlouva bude uzavřena tak, že objednávka odběratele učiněná osobně, telefonicky, písemně či prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na webové stránce www.km-posilovaci-lavice.com, bude následně písemně potvrzena dodavatelem. Dodavatel není povinen přijmout objednávku odběratele.

3. Za písemnou formu se považuje také fax (faxová zpráva) nebo elektronická pošta (e-mail).

4. V případě, že objednávka odběratele bude učiněna osobně či telefonicky, bude jednotlivá Smlouva uzavřena až písemným potvrzením objednávky dodavatelem.

5. Dodavatel tímto v souladu s ustanovením § 53a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník informuje, že Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, uzavřená Smlouva je archivována a není přístupná třetím osobám. Odběratel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a měnit v ní vstupní údaje. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto Všeobecných obchodních podmínek a z elektronického obchodu umístěného na webové stránce www.km-posilovaci-lavice.com.

6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uzavření Smlouvy odpovídají běžným sazbám a jsou závislé na poskytovateli telekomunikačních služeb, kterého odběratel využívá.

7. Pokud jedna smluvní strana jednostranně stanoví po uzavření Smlouvy další podmínky, budou takto stanovené podmínky platné pouze tehdy, budou-li výslovně písemně přijaty druhou smluvní stranou.

Článek 3

Ceny - Splatnost - Způsob úhrady

1. Ceny za zboží jsou smluvní a jsou sjednávány vždy individuálně ve Smlouvě. Nevyplyne-li z konkrétní Smlouvy jinak, ceny za zboží zahrnují veškeré daně a poplatky. Náklady na dodání, zejména poštovné či přepravné, jakož i jakékoli jiné obdobné náklady budou účtovány zvlášť ve výši dle ujednání smluvních stran anebo - nebude-li takovéto ujednání - v obvyklé výši.

2. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je odběratel povinen uhradit cenu za zboží následujícím způsobem:

v případě osobního odběru - hotově před převzetím zboží,

v případě dodání zboží na dobírku - hotově před převzetím zboží, přičemž hotovost přebírá od odběratele přepravce a odběratel hradí navíc poštovné či přepravné,

v ostatních případech, pokud si tak strany předem písemně dohodnou, bezhotovostním převodem na účet dodavatele č. 0-1883881183/0800, vedený u Česká spořitelna ,a.s., a to dle splatnosti stanovené v této dohodě, není-li splatnost takto stanovena, ve lhůtě uvedené v daňovém dokladu vystaveném dodavatelem, není-li splatnost takto stanovena, ve lhůtě 5 dní od uzavření dílčí kupní smlouvy na zboží, jinak smlouva zaniká.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví dodavatele, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele převzetím zboží odběratelem.

Článek 4

Dodací lhůta - Dodací podmínky - Prodlení

1. Dodací lhůta zboží bude sjednána individuálně ve Smlouvě. V případě, že tak není ujednáno, činí dodací lhůta 30 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dnem dodání se rozumí při sjednaném osobním odběru zboží předání zboží odběrateli, při sjednaném odeslání zboží odběrateli jeho předání přepravci nebo zasilateli.

2. Dodavatel je oprávněn přiměřeně, maximálně však o dobu 14 dní, jednostranně prodloužit ve Smlouvě sjednanou dodací lhůtu z důvodu nedostatku výrobních kapacit. Prodloužení dodací doby nepředstavuje porušení Smlouvy dodavatelem.

3. Lhůty pro dodání se přiměřeně prodlouží v případě zásahu vyšší moci, jako je např. mobilizace, epidemie, válka, povstání nebo podobné události jako jsou stávka a výluka či jiná okolnost vylučující odpovědnost, kterou se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli dodavatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by dodavatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal.

4. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má odběratel - spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel vrátí odběrateli - spotřebiteli zaplacené finanční prostředky do 30 dnů od odstoupení.

5. Nárok na náhradu škody odběratele - podnikatele způsobené v důsledku prodlení nebo vad zboží je omezen v souladu s § 386 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, do celkové výše představující cenu zboží stanovenou v konkrétní Smlouvě.

6. V případě prodlení odběratele s úhradou splatné ceny je dodavatel dále oprávněn vůči odběrateli uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které dodavateli vznikly v souvislosti s dodáním a výrobou sjednaného množství zboží, dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý zisk a je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Článek 5

Vady zboží

1. Dodavatel odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele, i když se vada stane zjevnou až po této době.

2. Dodavatel poskytuje odběrateli - spotřebiteli na zboží záruku v délce 24 měsíců a na kovové rámy zboží prodlouženou záruku v délce 60 měsíců, přičemž záruční doby počínají běžet od převzetí zboží odběratelem. Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží, které se vyskytnou na zboží během záruční doby.

3. Odběratel je povinen při dodání zboží, zejména při dodání zboží přepravcem na adresu odběratele, zkontrolovat stav zásilky (zejména porušení či jiné poškození obalu zásilky). Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky. V případě, že odběratel od přepravce převezme zjevně poškozenou zásilku, je povinen poškození zásilky popsat v předávacím protokolu přepravce.

4. Odběratel je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, zejména zkontrolovat, zda dodané zboží netrpí zjevnými vadami. Odběratel je povinen jakékoliv vady zboží neprodleně po jejich zjištění oznámit dodavateli. Předmětné oznámení vad musí být učiněno osobně v místě podnikání dodavatele nebo písemně a musí obsahovat konkrétní popis vady (pokud je to možné - podrobnou fotodokumentaci vady) a uplatňovaný nárok z odpovědnosti za vady.

5. Nároky vyplývající z vad zboží zanikají uplynutím záručních lhůt uvedených v čl. 5 odst. 5.2 Všeobecných obchodních podmínek.

6. Odběratel - spotřebitel může uplatňovat u odstranitelných vad nároky v následujícím pořadí:

bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,

v případě, že vadu nelze opravit, výměnu vadného zboží nebo vadné součásti zboží,

není-li možné vadu odstranit opravou ani výměnou zboží, případně je takový postup neúměrný k ceně zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupení od Smlouvy,

odstoupení od smlouvy však není možné, pokud se jedná o nevýznamný rozpor se Smlouvou.

Odběratel - spotřebitel může uplatňovat u neodstranitelných vad zboží a u vad sice odstranitelných, ale opětovně se vyskytujících (identická vada byla již dvakrát odstraňována) či vyskytujících se ve větším počtu (alespoň tři vady), nároky v následujícím pořadí:

výměnu zboží nebo

odstoupení od Smlouvy,

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li odběratel - spotřebitel výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupení od Smlouvy.

O oprávněnosti nároku z vad uplatněného odběratelem - spotřebitelem, včetně případného odstranění vady, bude dodavatelem rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění nároku z vady zboží, pokud se dodavatel se odběratelem - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, aniž by došlo k odstranění vady, má odběratel - spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Odběratel - podnikatel může uplatňovat u odstranitelných vad zboží nároky v následujícím pořadí:

odstranění vady,

v případě, že vadu nelze opravit, a taková vada nečiní zboží neupotřebitelným, přiměřenou slevu z ceny zboží,

v případě, že vadu nelze opravit, a taková vada činí zboží neupotřebitelným, odstoupení od Smlouvy, a to pouze v té části, která se týká vadného zboží.

V případě vad vytnutých odběratelem - podnikatelem si dodavatel vyhrazuje přiměřenou lhůtu k odstranění vad, kterou v případě nemožnosti dohody stanoví v rámci svých provozních možností dodavatel.

Vytknutí vad zboží odběratelem a uplatnění nároků z vad zboží nejsou důvodem pro pozastavení úhrady ceny zboží ani její části ze strany odběratelem.

V případě použití zboží k jiným účelům, než je určeno či při jeho užívání v rozporu s pokyny dodavatele (zejména dle specifikace výkonnostních parametrů, nosnosti, návodů k obsluze, manuálů, pokynů k použití, atp.), neodpovídá dodavatel za jakékoliv vady zboží či související škody takto vzniklé a záruka na zboží v tomto rozsahu zaniká.

Článek 6

Volba soudu - Rozhodné právo

1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě u zavřené Smlouvy, budou řešeny obecnými soudy České republiky na základě českého práva s vyloučením kolizních norem.

2. Právní vztahy dodavatele s odběratelem, který je spotřebitelem, výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, ani Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

3. Právní vztahy dodavatele s odběratelem, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, ani Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími, a to s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

4. V případě kolize či odlišné úpravy (ať již mezi Smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, ustanoveními obecně závazných právních předpisů) platí Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky a obecně závazné právní předpisy v následujícím pořadí: 1. Smlouva 2. Všeobecné obchodní podmínky 3. obecně závazné právní předpisy.

5. Byla-li Smlouva uzavřena mezi dodavatelem a odběratelem - podnikatelem, bude místní příslušnost soudu v případě všech právních sporů vyplývajících přímo nebo nepřímo ze smluvního vztahu dána místem sídla dodavatele.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo jednotlivých Smluv neplatná a/nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celých Všeobecných obchodních podmínek nebo jednotlivých Smluv. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a/nebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se hospodářsky co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo neúčinné ustanovení.

2. Informace o odběratelích jsou uchovávány a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. Odběratel učiněním objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů dodavatelem. Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje odběratel dodavatel nepředává žádné další osobě, kromě subjektů zajišťujících přepravu zboží (pouze v nutném rozsahu).

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2013 a jsou dispozici v místě podnikání dodavatele nebo jako dokument umístěný na webové stránce www.km-posilovaci-lavice.com.